logo
Grupa Orzeł sp. Z.O.O
dowiedz się więcej phone 509 107 000

Zapisz się na kurs

Wyślij swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą

  Wybierz kategorię kursu

  Wybierz lokalizację

  Najbliższy
  kurs
  18:00
  2024-04-15


  Regulamin  Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców “Grupa Orzeł sp. z.o.o”

  §1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców “Grupa Orzeł Spółka Z.O.O ”.
  2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
   1. OŚRODEK – oznacza to Grupa Orzeł Spółka z.o.o mieszczący się w Krakowie przy ul. Na Zakolu Wisły 12c, który wg zezwolenia nr.04351261 wydanego przez Prezydenta Miasta Krakowa prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C, C+E.
   2. REGULAMIN – regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy.
   3. OSOBA SZKOLONA, KURSANT – oznacza osobę, która podjęła szkolenie w Grupa Orzeł Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
   4. i akceptuje postanowienia w niniejszym Regulaminie.
   5. SZKOLENIE – oznacza szkolenie podstawowe, dodatkowe, uzupełniające kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 roku (Dz. U. Nr 217 z dn. 31.10.2005r.)

  §2. Warunki i zakres szkoleń

  1. Szkolenie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005r., Nr 108 poz. 908 ze zm.).
  2. Kursant ma możliwość rozpoczęcia szkolenia podstawowego po przedstawieniu profilu kandydata na kierowcę (PKK) w biurze lub wyrobieniu profilu za pośrednictwem Ośrodka.
  3. Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi może rozpocząć szkolenie:
   1. 18 lat – dla kategorii B;
   2. osoba, która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do szkolenia na kat B na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych);
   3. uzyska orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem przed rozpoczęciem kursu;
   4. szkolenia nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeń innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych  w okresie obowiązywania tego zakazu.
  4. Liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustalana jest indywidualnie w biurze, przy czym:
   1. Liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż 30 godzin w zakresie kategorii B, – w tym, co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych;
   2. Liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż 30 – przy kategorii B.
  5. Zajęcia praktyczne odbywają się w następujący sposób i nie mogą być dłuższe niż:
   1. 2 godziny dziennie w okresie pierwszych 8 godzin szkolenia – w zakresie kategorii prawa jazdy B;
   2. 3 godziny dziennie – po określonych w pkt. 1 godzinach nauki dla prawa jazdy kategorii B.
  6. Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone, jeżeli osoba szkolona:
   1. ukończyła część teoretyczną ( lub zaliczyła egzamin państwowy teoretyczny- jeśli odbywała część teoretyczną kursu w systemie eksternistycznym);
   2. posiada przy sobie kartę przeprowadzonych zajęć oraz dokument tożsamości;
   3. jest sprawna psychicznie i fizycznie, a w szczególności nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
    Bez spełnienia w.w warunków jazda nie odbędzie się i będzie potraktowana jako nieobecność kursanta na zajęciach.
  7. Po ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego osoba ma prawo podejść do egzaminu wewnętrznego na zasadach obowiązujących w MORD KRAKÓW. Kursant ustala egzaminy w biurze z 3-dniowym wyprzedzeniem.
  8. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wewnętrznych osoba szkolona uznana zostaje za przygotowaną do zapisu na Egzamin Państwowy. Po złożeniu karty zajęć oraz arkusza przebiegu egzaminu wewnętrznego do biura osoba jest informowana telefonicznie o zaktualizowaniu profilu kursanta (PKK) ? zaświadczenia o ukończeniu kursu i możliwości zapisu na Egzamin Państwowy.
  9. Szkolenie uzupełniające może rozpocząć osoba, która posiada wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub zaktualizowany profil kursanta (PKK) w zakresie podstawowym i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdała. Szkolenie uzupełniające prowadzone jest na wniosek osoby szkolonej po przedstawieniu poświadczenia o zaktualizowanym PKK, zaświadczenia z MORD, lub w przypadku braku w/w dokumentów oświadczenia o przyjęciu na Egzamin Państwowy.
  10. Godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom.
  11. Przeprowadzenie poszczególnych zajęć teoretycznych i praktycznych jest potwierdzane w karcie przeprowadzonych zajęć, każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia i osobę szkoloną

  3. Opłaty:

  1. Wpłaty odbywają się wyłącznie w siedzibie biura Ośrodka Szkolenia Kierowców “Grupa Orzeł”. Opłata może być wniesiona gotówką , kartą lub przelewem na bankowe konto firmowe;
   Przy zapisie na kurs pobierana jest wpłata w wysokości 500 zł.
  2. Jeśli dokonywana jest płatność w formie rozłożenia ceny kursu na raty, wtedy doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł.
  3. Egzamin wewnętrzny praktyczny ustala się po potwierdzeniu przez instruktora prowadzącego, że osoba chcąca przystąpić do egzaminu wewnętrznego praktycznego jest wystarczająco wyszkolona, przy czym egzamin ten może się odbyć po minimum 30 godzin obowiązkowych jazd.
  4. Godziny szkolenia praktycznego muszą być opłacone przed ich odbyciem. Egzamin wewnętrzny praktyczny ustalany jest po jego opłaceniu. Cena za egzamin praktyczny – zgodna z obowiązującym w chwili przystąpienia do egzaminu cennikiem za 1 godzinę szkolenia.
  5. W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie Ośrodek potraktuje to jako wstrzymanie szkolenia.
  6. Odwołanie przez kursanta ustalonej jazdy bez konsekwencji finansowych  najpóźniej dwa dni robocze przed ustaloną jazdą ( nie licząc świąt, sobót i niedziel). Po przekroczeniu terminu zgłoszenia nieobecności na zajęciach praktycznych obowiązuje opłata w wysokości 50 złotych za jedną godzinę (60 minut).
  7. Za nieobecność na zajęciach praktycznych traktuje się spóźnienie kursanta powyżej 30 minut od planowego rozpoczęcia jazdy.
  8. W przypadku zagubienia karty przeprowadzonych zajęć pobierana jest opłata w wysokości 100 złotych.
  9. W przypadku rezygnacji z kursu pobierana jest opłata w wysokości 100 zł + 500 zł opłata wniesiona przy zapisie na kurs.
  10. Za rezygnację z kursu uważa się okres 6 miesięcy od dnia przerwania szkolenia. Po tym czasie wniesione opłaty ulegają przedawnieniu. Wznowienie szkolenia wiąże się z dopłatą do obowiązującej ceny kursu.
  11. Opłata za wydanie duplikatu zaświadczenia o ukończeniu kursu wynosi 100 złotych. W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie, należności zostaną odsprzedane firmie windykacyjnej.
  12. Ośrodek Szkolenia Kierowców “Orzeł” zastrzega sobie prawo do zmian cen w obowiązującym cenniku.

  §3.1. Procedura reklamacyjna OSK Grupa Orzeł:

  1. Reklamacje są przyjmowane na adres mailowy do 24 godz. od zakończonej jazdy lub wykładu .
  2. Do 7 dni roboczych OSK Grupa Orzeł rozpatruje reklamację i odpowiada również w formie mailowej .
  3. Odpowiedz reklamacyjna zawiera wyjaśnienie sprawy i sposób załatwienia reklamacji.

  §4. Obowiązki Ośrodka szkolenia:

  1. Organizator szkolenia zobowiązuje się do przeszkolenia Osoby Szkolonej w zakresie wskazanej kategorii prawa jazdy zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. (Dz. U. Nr 217 z dnia 31 października 2005 r. z późniejszymi zmianami).
  2. Organizator szkolenia oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia.
  3. Organizator zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności wynikających z programu szkolenia.
  4. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części szkolenia teoretycznego lub praktycznego, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Osoby szkolonej oraz odrobienia tych zajęć w innym czasie.

  §5. Obowiązki Osoby szkolnej:

  1. Osoba szkolona zobowiązana jest stawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z kartą przeprowadzonych zajęć oraz dokumentem tożsamości.
  2. Osoba szkolona ma prawo do zmiany instruktora w trakcie trwania szkolenia praktycznego.
  3. Osobie szkolonej zabrania się spożywania alkoholu na terenie Ośrodka lub w pojazdach szkoleniowych pod rygorem natychmiastowego usunięcia z kursu. Po stwierdzeniu, że kursant jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu z kursu.

  §6. Przerwanie szkolenia:

  1. Każdej ze stron przysługuje prawo do przerwania szkolenia zgodnie z Dz. U. Nr 217 z dn. 31.10.2005r.
  2. Osoba szkolona przerywając szkolenie powinna złożyć pisemne wypowiedzenie w biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców “Grupa Orzeł”.
  3. Przy wznowieniu szkolenia po okresie 60 dni od ostatniej odbytej lekcji kursant ma obowiązek uregulowania różnicy cenowej w przypadku zmiany cen kursów(dopłata dotyczy godzin nie wyjeżdżonych).
  4. Opłata za kurs nie podlega zwrotowi, ale może być przekazana na poczet innych szkoleń zawartych w ofercie OSK “Grupa Orzeł”.

  §7. Postanowienia końcowe:

  1. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 1 Lutego 2014 r.
  2. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym Regulaminie.
  3. Osoba szkolona ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji i dokumentów przekazanych Ośrodkowi Szkolenia Kierowców “Orzeł”.
  4. Osoba szkolona wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Szkolenia Kierowców “Grupa Orzeł” swoich danych osobowych w celu realizacji procesu szkolenia. Ośrodek Szkolenia Kierowców “Grupa Orzeł” gwarantuje, iż wszelkie przekazane mu informacje i dane są traktowane jako poufne i zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
  5. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Organem rozstrzygającym wszelkie spory pomiędzy szkołą a osobą szkoloną jest sąd właściwy ze względu na siedzibę ośrodka.

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia szkolenia nauki jazdy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia szkolenia nauki jazdy przez Ośrodek Szkolenia Kierowców “Grupa Orzeł” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zakolu Wisły 12c zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182).

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (telefon, sms, poczta elektroniczna):

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (telefon, sms, poczta elektroniczna):przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Grupa Orzeł z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zakolu Wisły 12c zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

  Prezes Zarządu
  Konrad Jazgar

  Ośrodek szkolenia kierowców Orzeł Kraków